Kategorie
Inspiracje

KONKURS

Wiecie co oprócz konkretnych przykładów wnętrz jest inspirujące? Wy i wasza kreatywność, to jak zaskakujecie nas swoimi pomysłami na aranżacje naszych podświetlanych obrazów. Dlatego przygotowaliśmy dla was coś specjalnego: KONKURS! A do wygrania obraz – szczegóły i regulamin poniżej 🙂

Co zrobić, aby wygrać podświetlany obraz?

Aby otrzymać podświetlany obraz w rozmiarze 50 x 70, należy:

1. Wybrać wzór w naszym sklepie: https://leds.design/sklep/

2. W komentarzu pod postem na blogu (pod tym postem) lub na Instagramie / Facebook odpowiedzieć na pytanie: Który z podświetlanych obrazów dostępnych na stronie www.leds.design będzie idealnym prezentem dla Twojej mamy – dlaczego właśnie ona ma go otrzymać?  

Konkurs trwa do 15.05.2021 do północy! 

Nagrodzimy najciekawsze, najzabawniejsze, najbardziej wzruszające odpowiedzi!

Regulamin akcji promocyjnej „Dzień Mamy ”

I. Postanowienia ogólne

1. Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą „Dzień Mamy” (dalej „Akcja promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest SKL PLUS SP. Z O.O., zarejestrowaną pod adresem ul. Błażeja 70D, 61-608 Poznań, NIP: PL 9721195168, REGON: 301067675, KRS: 0000334391 zwana dalej „Organizatorem”.

3. Akcja promocyjna finansowana jest ze środków własnych Organizatora.

4. Organizator oświadcza, że Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

5. Akcja promocyjna trwa od 10 maja do 15 maja 2022 r.

II. Zasady Akcji promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W Akcji promocyjnej samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie, (ale powyżej 13 lat) uczestniczą w Akcji Promocyjnej za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Uczestnik otrzyma email z okazji akcji promocyjnej z informacją o wygranej, może zamówić podświetlany obraz w formacie 700×500 mmm wersja Elegance, ramka w kolorze czarnym, białym lub srebrnym anodowanym (do wyboru) w okresie od 16 do 26 maja 2022 r.  

III. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji promocyjnej, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator, przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.

IV. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej mogą być składane od dnia rozpoczęcia Akcji promocyjnej przez okres jednego miesiąca.

2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja Akcja promocyjna „Dzień Matki”.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i dokładny adres osoby reklamującej, adres email i nr telefonu

b) dokładny opis i powód reklamacji.

4. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie oraz niespełniające wymagań określonych w ust. 3 powyżej nie podlegają rozpoznaniu.

5. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi osobę reklamująca o decyzji w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania.

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

7. Osoba reklamująca zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w reklamacji.

V. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest na stronie oraz w siedzibie Organizatora.

2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszego Akcji promocyjnej mają jedynie charakter informacyjny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz okresu obowiązywania Akcji promocyjnej bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.