Regulamin sklepu

Regulamin sklepu pozwoli Ci zapoznać się z zasadami korzystania ze strony oraz warunkami zakupów produktów znajdujących się w sklepie.

  1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
  Sklep internetowy LED’S Design prowadzony jest przez firmę SKL Plus sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Błażeja 70D 61-608 Poznań, dostępny pod adresem internetowym: https://leds.design i będzie dalej zwany Sklepem.
  Regulamin Sklepu dotyczy głównie sprzedaży konsumenckiej (B2C) i określa zasady zawierania Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
  Akceptacja regulaminu jest dobrowolna i konieczna w celu utworzenia konta lub dokonania zamówienia i zakupu.

  2. DEFINICJE
  Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego.
  FORMULARZ REJESTRACJI – formularz rejestracji dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
  FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz interaktywny uzupełniany przez Klienta w celu złożenia Zamówienia, zawiera parametry produktów.
  FORMULARZ REKLAMACYJNY – formularz uzupełniany przez Klienta, który jest niezbędny do właściwego przeprowadzenia procesu reklamacji.
  KLIENT – każdy podmiot zawierający Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
  KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
  KONTO – konto klienta w Sklepie, gromadzi dane osobowe podane dobrowolnie przez Klienta oraz informacje o składanych Zamówieniach.
  KOSZYK – element Sklepu, w którym widoczne są Produkty dodane przez Klienta w celu zakupu, gdzie istnieje również możliwość modyfikacji ilości Produktów w składanym Zamówieniu.
  PRODUKT – rzecz lub usługa znajdująca się w sklepie, będąca przedmiotem zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą. Jeśli wyraźnie nie wskazano, wygląd gotowego Produktu jest jedynie poglądowy i nie może stanowić podstaw do reklamacji.
  REGULAMIN – niniejszy Regulamin Sklepu.
  SPRZEDAWCA – firma SKL Plus sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Błażeja 70D 61-608 Poznań, NIP: 9721195168
  SKLEP – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://leds.design
  UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
  UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Konsumentem za pośrednictwem systemu Sklepu, bez fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
  ZAMÓWIENIE – oświadczenie Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia, prowadzące do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu/ów ze Sprzedawcą z obowiązkiem zapłaty.

  3. KONTAKT ZE SKLEPEM
  Adres Sprzedawcy: ul. Błażeja 70D, 61-608 Poznań
  Adres e-mail Sprzedawcy: office@leds.design
  Numer telefonu Sprzedawcy: 48 61 828 07 51
  Numer konta bankowego Sprzedawcy: 38 1090 2590 0000 0001 3299 3976

  Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą drogą mailową, telefoniczną oraz pocztową podaną powyżej.
  Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą możliwy jest od pon. do pt. w godzinach 8-16

  4. WYMAGANIA TECHNICZNE
  Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących wymagań technicznych:
  a) dostęp do internetu i posiadanie aktualnej przeglądarki internetowej
  b) aktywne konto mailowe
  c) aktywna obsługa plików cookies

  5. INFORMACJE OGÓLNE
  Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
  W celu złożenia Zamówienia nie ma konieczności zakładania Konta, jeśli podane zostaną podstawowe dane umożliwiające realizację Zamówienia.
  Ceny podane są w PLN i zawierają stosowny podatek VAT.

  6. ZAKŁADANIE KONTA
  W celu założenia Konta klient zobowiązuje się podać w Formularzu rejestracji niezbędne dane:
  a) imię i nazwisko
  b) adres aktywnego konta e-mail
  c) adres dostawy
  d) numer kontaktowy
  e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO)
  f) zgodę (lub jej brak) na zapisanie się do newslettera
  Założenie Konta w Sklepie jest całkowicie darmowe. Aby się zalogować należy użyć loginu/maila oraz hasła podanych w Formularz rejestracji.
  Istnieje możliwość usunięcia Konta bez podania przyczyny, w dowolnym momencie i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Chęć usunięcia Konta należy zgłosić mailowo lub korespondencyjnie na adres podany w punkcie 3.

  7. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
  W celu złożenia Zamówienia należy:
  a) wybrać Produkt (jeden lub więcej), który będzie przedmiotem Umowy sprzedaży (obraz z grafiką wybraną z bazy sklepowej lub własną).
  b) określić parametry Produktu: rozmiar, model, kolor, zasilacz i kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”.
  c) wejść do koszyka kliknąć przycisk „przejdź do płatności”
  d) zalogować się do Sklepu lub wybrać zakupy bez rejestracji, wtedy niezbędne jest podanie danych osobowych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma zostać wysłane.
  e) wybrać formę wysyłki (sposób dostarczenia Produktu)
  f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia
  g) kliknąć przycisk „kupuję i płacę”
  h) opłacić zamówienie zgodnie z wybraną formą w odpowiednim terminie

  8. METODY PŁATNOŚCI I DOSTAWY
  Klient może skorzystać z wybranych metod płatności:
  a) automatyczne płatności za pośrednictwem Przelewy 24
  b) przelew bankowy
  Koszt dostawy jest wliczony w cenę produktu.
  Klient zostanie poinformowany o najkorzystniejszej metodzie dostawy, którą wybierze Sprzedawca.

  9. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY/REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  Zawarcie Umowy sprzedaży następuje w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia. Po jego otrzymaniu Sprzedawca informuje Klienta, poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia, o otrzymaniu Zamówienia i przyjęciu go do realizacji, a także potwierdzeniu Umowy sprzedaży.
  Od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości o takiej treści zaczyna obowiązywać Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Od tego momentu czas oczekiwania na Zamówienie wynosi 10 dni roboczych.

  10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, czyli zwrot produktu bez podania przyczyny jest możliwy w ciągu 14 dni od momentu zakupu bądź odbioru od kuriera.
  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  Prawo to nie przysługuje w odniesieniu do zamówień nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – zwrotowi nie podlegają Produkty personalizowane o wymiarach innych niż standardowo dostępne w Sklepie, ze zdjęciem drukowanym na życzenie.
  Opłata związana ze zwrotem Produktu jest kosztem, który ponosi Konsument.

  Formularz zwrotu do pobrania

  11. GWARANCJA, REKLAMACJA
  SKL Plus sp. z o. o jako Gwarant, udziela gwarancji na wszystkie produkty na okres 24 miesięcy, który biegnie od daty sprzedaży. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne tkwiące w produkcie, a które wynikają z defektów produkcyjnych lub materiałowych. Reklamacja przyjmowana jest drogą pisemną, tradycyjną bądź elektroniczną. Klient może odsyłać Produkt bezpośrednio do producenta bądź do miejsca zakupu wraz z dowodem potwierdzającym płatność (np. paragon lub faktura, wyciąg z banku lub karty płatniczej). Brak oryginalnego opakowania nie unieważnia reklamacji. W przypadku braku oryginalnego opakowania należy zabezpieczyć Produkt w sposób, który zapobiegnie uszkodzeniu w trakcie transportu.

  Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni zaczynając od następnego dnia po dostarczeniu reklamowanego produktu do Gwaranta. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Gwarant pokrywa koszt odebrania wadliwego produktu i ponownego wysłania go.
  SKL Plus sp. z o. o zastrzega sobie pełne prawo do decydowania o sposobie rozpatrzenia roszczenia gwarancyjnego. Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany elementu sprowadzanego z zagranicy bądź dokładniejszego zbadania go w miejscu produkcji, czas oczekiwania na produkt może się wydłużyć. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o zaistniałych niedogodnościach. Jeśli z jakichś przyczyn naprawa nie będzie możliwa, produkt zostanie wymieniony na nowy bądź dokonany zostanie zwrot pieniędzy na podane przez Klienta konto bankowe.

  Okres gwarancji zostanie przedłużony:
  – W przypadku drobnych napraw, jest to czas liczony od momentu odebrania przez kuriera reklamowanego produktu do ponownego dostarczenia go po naprawie klientowi.
  –  Jeśli wymieniany jest jeden z ważniejszych komponentów (np. zasilacz), gwarancja nadawana jest od nowa wyłącznie na ten komponent.
  – Wymiana głównych komponentów, mających znaczący udział w kosztach produktu, np. matrycy, powodują, że gwarancja płynie od nowa i obejmuje cały produkt.
  Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku wypadków losowych, np. pożaru, zalania, etc. oraz usterek spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi np. nadmiernym naciskiem, zarysowaniem, upadkiem, samodzielnym modyfikowaniem czy nieautoryzowaną naprawą produktu, itd. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń lub wad estetycznych spowodowanych przez nieodpowiednią konserwację, montaż, przechowywanie, narażanie produktu na czynniki atmosferyczne lub działanie silnych środków chemicznych bądź wysokich temperatur. Uprawnienia do gwarancji zostają utracone, jeśli odesłany produkt jest niekompletny, znajduje się w stanie odmiennym do pierwotnego, albo został zniszczony w transporcie w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia.
  W przypadku sprzedaży konsumenckiej Gwarancja nie ogranicza roszczeń zawartych w ustawie z dn. 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

  Jeśli zakupiony Produkt posiada plomby, naklejki z numerem seryjnym czy inne oznaczenia, zabrania się: ich zrywania, zmiany i/lub zamazywania. Brak oznaczeń producenta lub zerwanie plomb powoduje w konsekwencji utratę gwarancji.

  Gwarancją nie są objęte zmiany wyglądu lub cech użytkowych Produktu powstałe w wyniku jego normalnej eksploatacji, a które mogą się pojawić wraz z upływem czasu, np. spadek strumienia świetlnego diod, delikatna zmiana kolorystyki nadruku, etc.

  Jeśli bezpośrednio po odebraniu i po otwarciu opakowania okaże się, że zamówiony Produkt jest uszkodzony lub niekompletny należy to natychmiastowo zgłosić.
  Jeśli po podłączeniu do prądu obraz nie świeci, należy sprawdzić czy obraz jest podłączony do zasilacza w odpowiedni sposób i czy w sieci elektrycznej jest napięcie.

  GDZIE ZGŁASZAĆ REKLAMACJE I OTRZYMANIE USZKODZONEGO PRODUKTU?
  Reklamację należy zgłaszać wysyłając wypełniony Formularz Reklamacyjny drogą pisemną na adres firmy z dopiskiem „Reklamacja” lub mailowo na adres: office@leds.design w tytule wpisując „Reklamacja”. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia Klient wysyła uszkodzony Produkt wybraną przez siebie metodą. Dział techniczny po otrzymaniu przesyłki weryfikuje uszkodzenie i wydaje decyzję w sprawie zgłaszanej reklamacji. Produkt jest naprawiany i odsyłany z powrotem do Klienta. Jeśli reklamacja rozpatrzona jest pozytywnie Sprzedawca pokrywa koszty dostawy.

  Jeśli nie możemy naprawić Produktu, wysyłamy nowy lub zwracamy pieniądze.

  WAŻNE! Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  – Wypełniony Formularz Reklamacyjny
  – Dowód zakupu
  – Zdjęcie usterki (jeśli jest to możliwe)

  Formularz reklamacyjny do pobrania

  12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z takich sposobów oraz zasady są dostępne w siedzibach i na stronach urzędów oraz organizacji społecznych zajmujących się prawami konsumentów

  13. PRAWA AUTORSKIE/ LICENCJE
  Wszystkie treści zawarte na stronie i podstronach (teksty/grafiki etc.) są własnością Sklepu. Podlegają prawom autorskim oraz ochronie prawnej (ustawa z dnia 2 kwietnia 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
  Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązany jest do przestrzegania praw własności intelektualnej.
  Klient umieszczając komentarze/zdjęcia etc. wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez właściciela Sklepu i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
  Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, jeśli zdjęcie klienta zawiera treści niezgodne z obowiązującym prawem lub godzą w dobre obyczaje.

  14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe podane przez klienta są przetwarzane przez usługodawcę w celu zrealizowania Umowy sprzedaży zgodne z ustawą z dnia 10 maja 2018r. oraz postanowieniami Parlamentu i Rady UE (RODO) o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje zawarte w dokumencie „Polityka prywatności” i „Pliki Cookies”

  15. ZMIANA REGULAMINU
  Akceptacja Regulaminu jest podstawą zawarcia umowy sprzedaży.
  Zastrzegamy sobie prawo do jego okresowej zmiany. Informacje o zmianie regulaminu będą niezwłocznie przesyłane do osób posiadających konto klienta, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera.
  Aktualna treść Regulaminu jest publikowana na stronie Sklepu.
  Zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Sklepu.

  16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Regulamin obowiązuje od dnia: 15.11.2021r
  Umowy zawierane są w języku polskim.
  Wszelkie niewymienione tutaj obowiązujące przepisy prawa zawarte są w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie o prawach konsumenta oraz kodeksie cywilnym.